Komunalna Djelatnost

Koncesijska područja

Grad
Grad Karlovac
Općina
Krnjak
Barilović
Draganić
Općina
Kamanje
Žakanje
Netretić
Zakoni o komunalnom gospodarstvu

Zakoni

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12),
 2. Zakon o koncesijama (N.N., br. 143/12),
 3. Zakon o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10),
 4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 56/10),
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N., br.91/96),
 6. Zakon o zaštiti potrošača (N.N., br.41/14).

Donošenjem  ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (N.N., br. 26/03 - pročišćeni tekst,  82/04 110/04 178/04 38/09 79/09 49/11 i  144/12) dimnjačarski poslovi uvršteni su u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji koji se sklapa s jedinicom lokalne samouprave.

Komunalne djelatnosti

Članak 3.
Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 3. opskrba plinom,
 4. opskrba toplinskom energijom,
 5. prijevoz putnika u javnom prometu,
 6. održavanje čistoće,
 7. odlaganje komunalnog otpada,
 8. održavanje javnih površina,
 9. održavanje nerazvrstanih cesta,
 10. tržnice na malo,
 11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
 12. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 13. javna rasvjeta.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Donošenjem  ZAKONA O KONCESIJAMA (N.N., br.  143/12) uređeni su postupci davanja koncesije, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja i prestanka koncesije te druga pitanja u vezi s koncesijama.

Predmet koncesije

Članak 4.
  (1) Koncesija se može dati u različitim područjima i za različite djelatnosti, a naročito:
 1. za eksploataciju mineralnih sirovina,
 2. za korištenje voda i javnog vodnog dobra,
 3. za pravo lova u državnim lovištima i uzgajalištima divljači,
 4. na pomorskom dobru,
 5. na poljoprivrednom zemljištu,
 6. za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata,
 7. za igre na sreću,
 8. u području energetike,
 9. za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza,
 10. za luke,
 11. za javne ceste,
 12. za javni prijevoz,
 13. za zračne luke,
 14. u području sporta,
 15. na kulturnim dobrima,
 16. za komunalne djelatnosti,
 17. u području željeznica,
 18. za gospodarsko korištenje žičare,
 19. za djelatnosti gospodarenja otpadom te
 20. u području turizma.

(2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.

(3) Uvjeti, postupak, način i druga pitanja od značaja za davanje koncesija za pojedino područje ili djelatnost iz stavka 1. ovog članka uređuju se posebnim zakonom.

Donošenjem ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10) propisane su obveze vlasnika odnosno korisnika i upravitelja zgrade u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl.

Članak 38.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA (N.N., br. 56/10)

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju, samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator, prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač, po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizička osobe, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

(5) Ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, po propisanom postupku od strane operatora, pored operatera, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača o čemu se izdaje ispitni izvještaj.

(6) Ispitni izvještaj sadrži:

 • naziv tvrtke koja je obavila ispitivanje,
 • naziv vlasnika, odnosno korisnika plinske instalacije, datum ispitivanja i popis ispitivača,
 • podatke o plinskoj instalaciji i podatke o prostorijama gdje je postavljena plinska instalacija (projektirano i nađeno stanje i datum zadnjeg izvještaja),
 • tlocrt objekta s ucrtanom plinskom instalacijom i/ili shematski prikaz plinske instalacije,
 • popis korištenih uređaja i metode ispitivanja,
 • popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara,
 • rezultate ispitivanja s navođenjem možebitno utvrđenih nedostataka,
 • zaključak s utvrđenim rokom ponovnog ispitivanja.

(7) Jedan primjerak ispitnog izvještaja dostavlja se potrošaču, a drugi operatoru koji se čuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.

(8) Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja, mora se temeljiti na priznatim tehničkim pravilima, kao i uvjete za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka na temelju praćenja kakvoće ispitivanja od strane ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, propisuje operator uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(9) Operatori mogu sporazumno međusobno priznavati ispitne izvještaje.

(10) Cijena pružanja usluga ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora se javno objavljivati i biti usklađena s posebnim propisima.

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (N.N., br. 91/96)

Dužnost održavanja
Članak 80.

(1) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je za taj stan, odnosno drugu samostalnu prostoriju, te za njima namijenjene uređaje, osobito svjetlovodne, plinovodne, vodovodne, toplovodne i sanitarne naprave, kao i sve druge pripatke toga posebnoga dijela brinuti se i tako ih održavati da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta.

(2) Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s izvršavanjem dužnosti iz stavka 1. ovoga članka, ili zbog njezina neizvršavanja, odgovara im onaj suvlasnik čija je to bila dužnost održavanja, a ako je to bila dužnost više suvlasnika - oni odgovaraju za tu štetu solidarno.

(3) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je dopustiti pristup u stan, odnosno prostoriju i njihovu uporabu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine; imovinsku štetu koju u svezi s time pretrpi dužni su mu primjereno naknaditi suvlasnici solidarno.

Troškovi cijele nekretnine 
Članak 89.

(1) Troškove za održavanje i za poboljšavanje nekretnine snose svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno.

(2) Doprinose za zajedničku pričuvu radi pokrića troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno.

(3) Suvlasnici mogu odrediti drukčiji ključ raspodjele troškova i doprinosa zajedničkoj pričuvi nego u stavku 1. i 2. ovoga članka, i to:

 • odlukom većine suvlasničkih dijelova, kad je riječ o troškovima za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, kao što su troškovi za dizalo, centralno grijanje i dr., ako takvu odluku opravdavaju različite mogućnosti pojedinih suvlasnika da te uređaje rabe i nemogućnost utvrđivanja stvarnoga potroška svakoga pojedinoga suvlasnika,
 • suglasnom odlukom svih suvlasnika, u pisanom obliku, glede svih ostalih troškova za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinosa zajedničkoj pričuvi.

(4) Svaki suvlasnik može zahtijevati od suda da utvrdi odgovara li način raspodjele troškova pravilu iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka i je li valjana odluka iz stavka 3. ovoga članka, a kad nema valjane odluke o raspodjeli troškova za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, da po pravednoj ocjeni utvrdi ključ za raspodjelu troškova s obzirom na različitu mogućnost uporabe tih uređaja.

(5) Odredbe suvlasnika o ključu raspodjele troškova iz stavka 3. ovoga članka, ako su potpisi suvlasnika javno ovjerovljeni, kao i pravomoćne odluke suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova po pravdenoj ocjeni, zabilježit će se na zahtjev u zemljišnoj knjizi.

(6) Ako troškovi za nekretninu budu podmireni iz zajedničke pričuve u skladu s njezinom namjenom, oni se neće dijeliti na suvlasnike koji su uplatili svoje doprinose u tu pričuvu.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (N.N., br. 41/14)

Pisani prigovor
Članak 10.

(1) Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Osim obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Neplaćena dospjela novčana potraživanja
Članak 15.

(1) Izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati.

(2) Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja.

(3) U vezi s osporenim neplaćenim dospjelim novčanim potraživanjima, trgovcu koji pruža javnu uslugu, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka.

Reklamacije potrošača – korisnika javnih usluga
Članak 25.

(1) Tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

(3) Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji imaju do pet zaposlenih može se pri Hrvatskoj obrtničkoj komori ili Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(5) Po primitku odgovora na pisani prigovor iz članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, a koji se odnosi na javne usluge, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

(7) U vezi s prigovorom, odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge, potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz stavka 5. ovoga članka te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.

(8) Savjetodavno tijelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i povjerenstvo za reklamacije potrošača iz stavaka 3. i 4. ovoga članka financira tijelo, odnosno trgovac koji ga osniva sukladno svojim internim aktima.

Dimnjačarski poslovi

Dimnjačarski poslovi

  U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova a to su:
 • Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 • Redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje (ispitivanje požarne sigurnosti i plinotjesnosti)
 • Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata
 • Kontrola povrata dimnih plinova kod plinskih trošila
 • Odštopavanje dimnjaka
 • Pregled dimnjaka kod priključenja novog trošila ili ventilacije
 • Čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja
 • Snimanje unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova
 • Spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata
 • Kontrola priključka trošila
 • Čišćenje dimovodnih (priključnih) cijevi
 • Pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, rekonstrukcije ili sanacije te izdavanje suglasnosti na izvedbeno tehničku dokumentaciju
 • Čišćenje ložišnih uređaja (kotlova, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje)
 • Kontrola ložišta i ispitivanje emisije plinova.

Pored gore navedenih poslova obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Cjenik

Cjenik

Navedene usluge korisnicima se, na svim kocesijskim područjima, naplaćuju po cijenama koje su utvrđene u cjeniku dimnjačarskih usluga na području grada Karlovca s primjenom od 01. srpnja 2018. godine a objavljen u "Glasnik grada Karlovca" br. 08/06.g.

I. Korisnici individualnih stambenih objekata

Usluga Jm. kn
1. Čišćenje dimnjaka kom 50,00
2. Čišćenje štednjaka ili peći kom 30,00
3. Čišćenje centralne peći kom 70,00
4. Kontrola djelotvornosti plinskog dimnjaka, priključnih cijevi i trošila mjernim uređajem kom 80,00
5. Čišćenje taložnice čađe kom 20,00
6. Pregled dimnjaka i priključenog ložišta sa stručnim mišljenjem kom 250,00
7. Izrada stručnog nalaza uz izdavanje uvjerenja kom 250,00
8. Dimnjačarski poslovi van cjenika sat 100,00
    - naselje Karlovac dolazak 50
    - Ostala naselja dolazak 50

II. Korisnici višestambenih objekata

Usluga Jm. kn
9. Čišćenje cilindar dimnjaka - prizemni kom 30,00
10. Za svaki daljnji kat kom 5,00
11. Čišćenje šund ili proplaznog dimnjaka - prizemni kom 40,00
12. Za svaki daljnji kat kom 5,00
13. Čišćenje taložnice čađe kom 25,00
14 Čišćenje etažnih priključaka kom 20,00
15. Vizualna kontrola plinskog dimnjaka kom 50,00
16. Kontrola odgovornosti dimovodnih cijevi i plinskih trošila mjernih uređajem po stanu kom 60,00
17. Čišćenje štednjaka ili peći kom 30,00
18. Čišćenje centralne peći kom 70,00
19. Čišćenje rezervnih dimnjaka i ventilacijskih kanala kom 30,00
20. Spaljivanje začađenih površina u dimnjaku kom 400,00
21. Pregled dimnjaka i priključenog ložišta sa stručnim mišljenjem kom 250,00
22. Izrada stručnog nalaza uz izdavanje uvjerenja kom 250,00
23. Dimnjačarski poslovi van cjenika sat 100,00

III. Korisnici proizvodno poslovnih objekata

Usluga Jm. kn
24. Čišćenje dimnjaka promjera do 20cm kom 100,00
25. Čišćenje peći do 50kW kom 100,00
26. Čišćenje dimnjaka i kanala promjera 21-30cm po dužnom metru m 20,00
27. Čišćenje dimovodnih kanala promjera iznad 30cm m2 30,00
28. Čišćenje kotlova do 100kW kom 250,00
    - Svaki KW iznad 100Kw Kw 2,00
29. Podmazivanje - konzervacija kW 1,00
30. Kontrola plinskog dimnjaka kom 100,00
31. Kontrola plinskih peći ili aparata mjernim uređajem kom 100,00
32. Pregled dimnjaka i priključenog ložišta sa stručnim mišljenjem kom 250,00
33. Izrada stručnog nalaza uz izdavanje uvjerenja kom 250,00
34. Pregled dimnjaka i priključenog ložišta po snazi kotla kW 1,50
35. Tehničko mjerenje uređaja za loženje kW 1,50
36. Dimnjačarski poslovi van cjenika sat 100,00

IV. Ostale odredbe o cijenama i uslugama

 1. Za rad nedjeljom, blagdanom, noću i čišćenje jednom godišnje cijena se uvećava 100%.
 2. Za dimnjačarske poslove gdje su pri radu prisutni štetni faktori (koncetracija krutih čestica, plinova, povišene temperature i drugih štetnih sastojaka) preko dopuštenih normi MDK(NN 92/93) i čišćenje can rokova iz Odluke cijena se uvećava 50%.
 3. Prilikom čišćenja kotlova učinka većeg od 200kW ili kotlova priključenih na plin obvezan je stručni nadzor (RCG, ATK i sl.) kojeg osigurava korisnik
 4. Na cijenu usluge obračunava se PDV.
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca

Klikom na gumb dolje možete pogledati Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca

Odluka - PDF
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge - Obavljanje dimnjačarskih poslova

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge - Obavljanje dimnjačarskih poslova

Ovdje možete preuzeti dokument koji uređuje međusobne odnose između isporučitelja komunalne usluge Dimnjačar d.o.o. Karlovac i korisnika dimnjačarskih usluga.

Opći uvjeti - PDF

Sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Ovdje možete preuzeti obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Obrazac - PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

Ovdje možete preuzeti izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu općeg akta

Izvješće - PDF